Brengt je in beweging!

JOGG

JOGG: Gezonde Jeugd, Gezonde toekomst

Eén op de zeven kinderen in Nederland is te zwaar. En dat is er één op de zeven te veel. Maar wat kunnen kinderen daar zelf aan doen? Helemaal niets. Daarom focust de JOGG-aanpak zich op de omgeving van het kind. Denk hierbij aan de thuissituatie, school, de buurt, vrije tijd, werk en media. 

In samenwerking met de gemeente Nunspeet worden de belangrijkste pijlers voor de JOGG-aanpak gemaakt. Samen met lokale themacampagnes bieden zij een sterke basis voor een lokale aanpak op maat. Maar de JOGG-aanpak realiseert de JOGG-regisseur niet alleen, dit gebeurt samen met een lokaal netwerk om draagvlak te creëren uit de omgeving. 

De JOGG-aanpak wordt ingezet in heel Nunspeet. JOGG richt zich op alle jeugd van de gemeente Nunspeet in de leeftijd van 0-23 jaar. Daarbij ligt in eerste instantie de meeste focus op de leeftijdsgroep 4-12 jaar, de basisschoolleeftijd.

 

Algemene doelstellingen:

Doelstelling 1: Voorlichting
Ter voorkoming van- en over de gevolgen van overgewicht moeten ouders van kinderen op de hoogte worden gebracht van verschillende thema’s, zoals; Bewegen, Ontbijten, Fruit en groente, ontmoedigen van Frisdrankgebruik en ontmoedigen van TV kijken/computeren (BOFFT). 

Doelstelling 2: Gezonder eten en voldoende bewegen
Bevorderen van water drinken en het eten van (voldoende) fruit en groente. Ook het stimuleren van dagelijks bewegen onder en na schooltijd hoort hierbij. 

Doelstelling 3: Zorg en begeleiding bij kinderen met overgewicht
Het inrichten van een structuur voor én door nunspeetse zorgpartners, zodanig dat een kind op een goede manier kan worden doorverwezen. Er is een sluitende ‘ketenaanpak’ waarin het kind met overgewicht of obesitas wordt gesignaleerd en doorverwezen naar geschikte zorgprogramma’s.

Doelstelling 4: Aanbod gezonder assortiment voedingsmiddelen
Verstrekkers en verkopers van voedingsmiddelen worden gemotiveerd hun assortiment gezonder te maken. Hiertoe rekenen we o.a. school- en sportkantines.

 

Regionale doelstellingen 2023-2026:

Doelstelling 1: Versterken van de lokale aanpak
Het inregelen van meerdere ‘inwerktrajecten’ voor nieuwe regisseurs, adviseurs en bestuurders. Door het actief meenemen en betrekken van nieuwkomers binnen de regionale aanpak, het versterken van de kennis en kunde van regisseurs (en derden) en in te zetten op het spreiden van kennis en kunde binnen de lokale organisatie, maken we de lokale aanpak sterker en daarmee meer toekomstbestendig.

Doelstelling 2: Primair inzetten op selectieve preventie
De aankomende jaren geven we meer duiding en inhoud aan selectieve preventie, waarbij expertkennis vanuit JOGG NL en andere betrokken partners niet mag ontbreken. Daarnaast zullen adviseurs en regisseurs de beschikking moeten krijgen over (meer) hulpmiddelen om bewuste keuzes te maken. Te denken valt dan aan online (data)tools en vertalingen van landelijke signalen naar de regionale praktijk.

Doelstelling 3: Ondersteuning voor kinderen met overgewicht                                                                                                                                                                                    In de opstartfase van Kind naar Gezonder Gewicht (KnGG) is een belangrijke taak neergelegd bij de beleidsadviseurs. Samen met de ondersteuning van JOGG NL, de adviseurs van KnGG behoren tot deze organisatie, worden de stappen om te komen tot een ketenaanpak beschreven.

Door op beide aanpakken in te zetten werken we gelijktijdig aan een preventieve aanpak ter bevordering van een gezond gewicht en leefomgeving én bieden we ondersteuning aan kinderen (en gezinnen) in de stap van ongezond naar gezond gewicht.

Doelstelling 4: Doorlopend aandacht voor de vier leefstijlthema's
De regisseurs kunnen lokaal aangesloten partners activeren om doorlopend aandacht te hebben voor de vier leefstijlthema’s van JOGG: Bewegen, Groente eten, Water drinken en Slaap.

Doelstelling 5: Blijvende inzet op groente eten                                                                                                                                                                                                         Het ontwikkelen van een nieuwe regionale campagne. Onderdeel hiervan is het uitvoeren van een onderzoek naar de behoefte en wensen, waarop de campagne een antwoord biedt. Naast bovenstaande campagne, wordt ook inzichtelijk gemaakt wat regionaal al gedaan wordt om groente eten te stimuleren én hoe we dat kunnen gebruiken om dit regionaal te bevorderen. We blijven daarnaast bij (lokale) activiteiten en programma’s aandacht vestigen op het eten van groente, bijvoorbeeld door het uitdelen van groentesnacks of moestuinbezoekjes.

Doelstelling 6: Dagelijks één uur bewegen                                                                                                                                                                                                              Focus op het vergroten van de bewustwording ten aanzien van de beweegnorm én de positieve effecten door aan de norm te voldoen. Daarnaast is er de mogelijkheid om bewegen in de openbare ruimte te stimuleren, door deze aantrekkelijker te maken voor jeugd en jongeren. Verwacht wordt dat het actief stimuleren van bewegen, het vergroten van de bewustwording ten aanzien van de beweegrichtlijnen en de positieve effecten zullen bijdragen in een positieve ontwikkeling van de beweegcijfers.

 

Meer informatie kunt u aanvragen via JOGG-regisseur Merel van Zandbergen